Časté dotazy

Máte nějaké otázky?   Máme pro vás odpovědi

 • Co je METROLOGIE?

  „Metrologie je věda o měření a jeho aplikaci“
 • MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK SI:

  „soustava jednotek založená na mezinárodní soustavě veličin, jejich názvech a značkách, včetně řad předpon a jejich názvů a značek, společně s pravidly pro jejich použití, přijatá Generální konferencí pro váhy a míry (CGPM)“
 • MĚŘIDLO:

  „měřicí přístroj, zařízení používané k měření buď samotné, nebo ve spojení s jedním nebo více přídavnými zařízeními“
 • ROZLIŠENÍ:

  „nejmenší změna veličiny, která je měřena, která způsobí rozeznatelnou změnu v odpovídající indikaci“
 • DRIFT MĚŘIDLA:

  „spojitá nebo přírůstková změna indikace v čase způsobená změnami metrologických vlastností měřidla“
 • JUSTOVÁNÍ:

  „soubor činností provedených na měřicím systému tak, aby poskytoval předepsané indikace odpovídající daným hodnotám veličiny, která má být měřena“
 • INDIKACE:

  „hodnota veličiny poskytnutá měřidlem nebo měřicím systémem“
 • ETALON:

  „realizace definice dané veličiny, se stanovenou hodnotou veličiny a přidruženou nejistotou měření, používaná jako reference“
 • STANOVENÉ MĚŘIDLO:

  „měřidlo, které splňuje předepsané požadavky, zejména zákonem stanovené metrologické požadavky“
 • MĚŘIDLO SCHOPNÉ OVĚŘENÍ:

  „měřidlo schváleného typu nebo takové, které splňuje příslušné specifikace a smí být vyjmuto ze schvalování typu“
 • MĚŘENÁ VELIČINA:

  „veličina, která má být měřena
 • MĚŘENÍ:

  „proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny, které mohou být důvodně přiřazeny veličině“
 • NEJISTOTA MĚŘENÍ:

  „nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace“
 • KALIBRACE:

  „činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace“
 • KALIBRAČNÍ LIST:

  „dokument obsahující naměřené (indikované) hodnoty při kalibraci vztažené ke konkrétnímu měřidlu, včetně vyjádření nejistoty měření, podmínek měření a metrologické návaznosti etalonu“
 • OVĚŘOVÁNÍ:

  „poskytnutí objektivního důkazu, že daná položka splňuje specifikované požadavky“
 • OVĚŘENÍ MĚŘIDLA:

  „postup, který zahrnuje posouzení a označení a/nebo vydání ověřovacího listu, který potvrzuje, že měřidlo splňuje zákonem stanovené požadavky“
 • POVINNÉ PERIODICKÉ OVĚŘENÍ:

  „následné ověření měřidla prováděné pravidelně ve stanovených intervalech v souladu s postupem stanoveným předpisy“
 • OVĚŘOVACÍ LIST (certifikát):

  „dokument potvrzující, že ověření měřidla bylo provedeno s vyhovujícím výsledkem“
 • OVĚŘOVACÍ ZNAČKA:

  „značka připojená k měřicímu přístroji, která potvrzuje, že ověření měřicího přístroje bylo provedeno s vyhovujícími výsledky.“
 • VALIDACE:

  „ověřování, že specifikované požadavky jsou přiměřené pro zamýšlené použití“
 • KOREKCE:

  „kompenzace systematického vlivu“